godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

Gimnazjum Nr 4  

                              logomale120

Projekt "Parki Narodowe - Perły Naszego Regionu" 2008

naglowek1

WSTĘP

"Życie jest jak pajęczyna, a każda jej nitka składa się z różnych elementów - rzek, oceanów, roślin, zwierząt.... Jeśli zniszczysz jedną nić tej pajęczyny, cała ulegnie zniszczeniu."

Ekologia to nauka uzasadniająca potrzebę ochrony środowiska. Nauka zajmująca się budową, funkcjonowaniem i zmiennością organizmów w ich środowiskach oraz śledzącą wzajemne zależności pomiędzy nimi. Właściwe zrozumienie tych zagadnień jest uzależnione od poziomu wiedzy naszego społeczeństwa. Wiedzę tę nabywa człowiek sukcesywnie wraz ze swoim rozwojem dzięki naturalnej dociekliwości, obserwacji i przekazom otoczenia, a dodatkowo poprzez świadome i ukierunkowane rozwijanie własnych zainteresowań.
Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze związany jest z rozwojem rolnictwa, urbanizacją, uprzemysłowieniem i nadmierną eksploatacją wszelkich zasobów naturalnych. Takie działania oraz lawinowa produkcja odpadów doprowadzają do drastycznych zmian w środowisku, które mają obecnie charakter globalny.
Jedną z form ochrony przyrody istniejących w Polsce są Parki Narodowe, które mają za zadanie zachowanie naturalnych walorów środowiska przyrodniczego oraz szeroko rozumianą edukację ekologiczną.

CELE PROJEKTU
1. Popularyzowania wśród młodzieży wiedzy o walorach przyrodniczych naszego regionu.
2. Upowszechnienie wiedzy na temat zależności występujących między środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka.
3. Uświadomienie szczególnej roli Parków Narodowych jako form ochrony przyrody mających znaczący wpływ na zachowanie bioróżnorodności środowiska przyrodniczego.
4. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska.
5. Wyrobienie gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
6. Nawiązanie więzi ze środowiskiem.
7. Kształtowanie prawidłowych zachowań i postaw wobec otaczającej przyrody.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU
(Osiągnięcia ucznia)
Uczestnik zajęć edukacyjnych:
1. Rozumie wpływ człowieka na środowisko i przewiduje skutki jego  działalności.
2. Postępuje w sposób przyjazny dla środowiska.
3. Docenia wartość i unikalność środowiska przyrodniczego województwa podlaskiego - swojej Małej Ojczyzny.
4. Dostrzega potrzebę istnienia Parków Narodowych i zna zasady ich funkcjonowania.
5. Potrafi dokonać wnikliwej obserwacji otaczającej go przyrody i wskazać jej wyjątkowe walory.
6. Umie korzystać z różnych źródeł informacji w celu wzbogacania i powiększania swojej wiedzy na temat własnego regionu.
7. Potrafi dokonać prezentacji swojej wiedzy w formie słownej, plastycznej, multimedialnej.
8. Popularyzuje wiedzę ekologiczną w swoim otoczeniu.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU
* Rozpoczęcie STYCZEŃ 2009 r.
* Zakończenie CZERWIEC 2009 r.

MIEJSCE REALIZACJI
* Zespół Szkół Ogólnokształcących - Gimnazjum Nr 4 w Augustowie.
* Gimnazja powiatu augustowskiego, które zgłoszą się do projektu.   * Parki Narodowe województwa podlaskiego (Wigierski, Biebrzański, Białowieski i Narwiański).

SPRZYMIERZEŃCY:
* Dyrektor Gimnazjum Nr 4  w Augustowie.
* Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
* Starosta Powiatu  Augustowskiego.
* Dyrektorzy Wigierskiego, Biebrzańskiego, Białowieskiego i Narwiańskiego PN.

PLAN REALIZACJI PROJEKTU:

FAZA WSTĘPNA
1. Napisanie Projektu przez zespół nauczycieli biologii i geografii Gimnazjum Nr 4 w Augustowie.
2. Przedstawienie projektu Dyrekcji Gimnazjum Nr 4 w Augustowie.
3. Wystąpienie z wnioskiem o objęcie patronatem Projektu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Starostę Powiatu  Augustowskiego.
4. Opracowanie regulaminu i terminarza przebiegu Konkursu Ekologicznego pt. "PARKI NARODOWE - PERŁY NASZEGO REGIONU"
5. Opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji zadań Projektu.
6. Dokonanie kalkulacji finansowej obejmującej realizację Projektu.
7. Wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie w/w Projektu  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

FAZA ZASADNICZA
1. Rozesłanie zawiadomień i regulaminu Konkursu Ekologicznego p.t. "PARKI NARODOWE – PERŁY NASZEGO REGIONU".
2. Organizacja zajęć edukacyjnych na temat walorów przyrodniczych i zadań Parków Narodowych województwa podlaskiego na terenie szkół, które zgłosiły chęć uczestnictwa w w/w Projekcie zajęcia prowadzą pracownicy w/w parków narodowych). W zależności od ilości uczestniczących szkół 2 lub więcej zajęć.
3. Przeprowadzenie eliminacji szkolnych Konkursu (zestawy pytań układają i przesyłają do zainteresowanych szkół organizatorzy). Celem eliminacji szkolnych jest wyłonienie pięcioosobowych grup uczniów, którzy będą uczestnikami zajęć edukacyjnych i będą reprezentowali szkołę w finale konkursu.
4. Zebranie protokołów z przebiegu eliminacji szkolnych w poszczególnych gimnazjach i ustalenie listy uczestników zajęć terenowych.
5. Organizacja i koordynowanie zajęć terenowych na terenie Parków Narodowych województwa podlaskiego dla finalistów etapu szkolnego.
6. Organizacja i przeprowadzenie finału konkursu.
7. Organizacja wycieczki dla finalistów (jedna z nagród w konkursie).

FAZA KOŃCOWA
* Ewaluacja projektu.
* Sprawozdanie z realizacji Projektu.
* Rozliczenie dotacji.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:
PAŹDZIERNIK 2008 r.
* Opracowanie  Projektu. * Wystąpienie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o dofinansowanie Projektu.

LISTOPAD 2008 r.
* Wysyłanie zawiadomień i regulaminu konkursu do gimnazjów powiatu augustowskiego.
* Wystąpienie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o dofinansowanie Projektu.
* Wystąpienie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Starostwa Powiatowego w Augustowie o honorowy patronat nad  Konkursem Ekologicznym  p.t. "PARKI NARODOWE – PERŁY NASZEGO REGIONU". * Nawiązanie i opracowanie zasad współpracy organizatorów z Dyrekcjami PN województwa podlaskiego.

STYCZEŃ - LUTY
* Przygotowanie przez organizatorów zestawu pytań do eliminacji szkolnych.

LUTY - MARZEC
* Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w gimnazjach, które zgłosiły chęć uczestnictwa w konkursie.

MARZEC
* Przeprowadzenie etapu szkolnego Konkursu.

KWIECIEŃ - MAJ
* Organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na terenie Parków Narodowych naszego regionu.

MAJ - CZERWIEC
* Etap finałowy.

CZERWIEC
* Organizacja i przeprowadzenie wycieczki krajoznawczej dla finalistów i ich opiekunów oraz koordynatorów Projektu.
* Ewaluacja i sprawozdanie z realizacji Projektu.
* Rozliczenie dotacji.


REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO pt. "PARKI NARODOWE – PERŁY NASZEGO REGIONU".
"Życie jest jak pajęczyna, a każda jej nitka składa się z różnych elementów – rzek, oceanów, roślin, zwierząt.... Jeśli zniszczysz jedną nić tej pajęczyny, cała ulegnie zniszczeniu."

ORGANIZATORZY KONKURSU:
* Zespół Szkół Ogólnokształcących - Gimnazjum Nr 4 w Augustowie.

PATRONI KONKURSU:
* Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
* Starosta Powiatu Augustowskiego.

CELE KONKURSU:
1. Popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o walorach przyrodniczych naszego województwa.
2. Uświadomienie szczególnej roli parków narodowych jako form ochrony przyrody mających znaczący wpływ na zachowanie bioróżnorodności środowiska przyrodniczego.
3. Upowszechnienie wiedzy na temat zależności występujących między środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka.

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do młodzieży klas II i III gimnazjów powiatu augustowskiego.

PRZEBIEG KONKURSU:

ETAP PIERWSZY
* Zainteresowane szkoły do dnia 15.01.2009 r. zgłaszają chęć udziału w konkursie (na adres organizatora) oraz wyznaczają szkolnego opiekuna ww. konkursu.
* W szkołach, które zgłosiły chęć udziału w konkursie zostaną przeprowadzone prelekcje przez pracowników wybranych parków narodowych naszego regionu na temat walorów przyrodniczych i zadań parków narodowych. Prelekcje odbędą się luty-marzec 2009 r.
* Po przeprowadzonych prelekcjach odbędzie się etap szkolny konkursu. Organizatorzy konkursu układają zadania testowe i przesyłają do szkół biorących udział w konkursie. Szkolni opiekunowie konkursu przeprowadzają etap szkolny i wyłaniają pięciu finalistów, którzy będą reprezentować szkołę w dalszych etapach (marzec 2009). Zadania testowe układają i przesyłają na adres zainteresowanej szkoły organizatorzy. Wyjadą oni na zajęcia edukacyjne do wybranych parków narodowych (dwu lub czterech w zależności od liczby uczestników).
* Formą podsumowania zajęć terenowych będzie wykonanie przez reprezentacje szkolne prezentacji multimedialnych na temat wybranego, wskazanego przez organizatora, parku narodowego (kopie prezentacji zostają w dokumentacji Projektu i mogą być wykorzystane w pracy dydaktycznej).

ETAP FINAŁOWY

Wyłonione na etapie szkolnym pięcioosobowe reprezentacje szkolne po przebyciu zajęć terenowych przystąpią do etapu finałowego konkursu, który odbędzie się na przełomie maja i czerwca w Zespole Szkół Ogólnokształcących - Gimnazjum Nr 4 w Augustowie. W skład komisji konkursowej będą wchodzili przedstawiciele instytucji wspierających Konkurs Ekologicznego p.t. "PARKI NARODOWE – PERŁY NASZEGO REGIONU":
* Przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
* Przedstawiciel Starosty Powiatu  Augustowskiego.
* Przedstawiciele Dyrektorów Wigierskiego, Biebrzańskiego, Białowieskiego i Narwiańskiego PN.

Etap ten obejmował będzie:
* Ocenę wykonanych przez uczestników prac multimedialnych dotyczących walorów przyrodniczych wybranego parku narodowego. * Konkurs wiedzy dotyczący form ochrony i walorów przyrodniczych naszego regionu (pytania układają członkowie komisji konkursowej). * Nagrody główne dla szkół (z przeznaczeniem na wyposażenie szkolnych pracowni biologicznych lub geograficznych):
- I NAGRODA - laptop;
- II NAGRODA - pakiet programów multimedialnych z zakresu edukacji przyrodniczej;
- III NAGRODA - pakiet książek z zakresu edukacji przyrodniczej.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
* Nagrodą dla wszystkich finalistów (trzy pierwsze miejsca) i ich opiekunów oraz koordynatorów szkolnych będzie wyjazd na dwudniową wycieczkę (szlakiem Narwiańskiego Parku Narodowego), która odbędzie się w czerwcu.

Organizatorzy

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU